Abonnements-voorwaarden
Deining Magazine

1. Algemeen

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op: alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot Deining Magazine, uitgegeven door Post Special Interest – Deining, De Harke 4 te Nes, Kamer van Koophandel nummer: 52866483.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Deining Magazine, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 Deining Magazine garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze abonnementsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 Deining Magazine is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van de titel waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke of volledige restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld, afhankelijk van het moment van het staken van de uitgave van de titel.

1.7 De abonnementsvoorwaarden van Deining Magazine zijn te raadplegen via de website www.deiningmagazine.nl

1.8 Deining Magazine behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze abonnementsvoorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.9 Contact kan worden opgenomen via de volgende manieren: schriftelijk naar het bovengenoemde adres of via de mail aan: info@deiningmagazine.nl

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Een nieuw abonnement gaat in als de eerste levering van het tijdschrift heeft plaatsgevonden.

2.2 Deining Magazine is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk drie maanden voor de afloop van de eerste abonnementsperiode) – automatisch verlengd. Binnen de abonnementstermijn kan het abonnement alleen uiterlijk drie maanden voor het einde van de termijn worden opgezegd. Dit kan per mail en schriftelijk. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van Deining Magazine.

3.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggen kan per mail en schriftelijk. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van Deining Magazine.

3.3 Informatie over de looptijd van de 1e abonnementsperiode is op te vragen bij Deining Magazine.

4. Betaling abonnementsgeld

4.1 Een abonnement op Deining dient betaald te worden. Betaling van het abonnementsgeld dient hooguit bij aanvang van elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of betaling via een toegestuurde factuur). De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatische incasso of via een toegezonden factuur. Incasseren geschiedt van het rekeningnummer dat bij Deining Magazine bekendstaat. De abonnementsprijzen worden gepubliceerd in het colofon van Deining Magazine.

4.2 Bij niet-tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Totdat de betaling door Deining Magazine is ontvangen, blijft de betalingsplicht van kracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet door Deining Magazine is ontvangen, is Deining Magazine gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3 Bij beëindiging van het abonnement voor onbepaalde tijd voor het einde van de termijn waarvoor u het abonnementsgeld heeft betaald, heeft u recht op terugbetaling. Het te restitueren bedrag wordt uiterlijk 55 dagen na beëindiging van het abonnement automatisch bijgeschreven op het rekeningnummer van de abonnee dat bij Deining Magazine bekendstaat.

4.4 De abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

4.5 Een wijziging van de abonnementsprijs en/of aanverwante voorwaarden wordt uiterlijk drie maanden voordat deze van kracht wordt, in het colofon van Deining Magazine gepubliceerd.

5. Bezorging

5.1 Indien het tijdschrift niet aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met de Deining Magazine via het telefoonnummer in het colofon of per e-mail.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail aan info@deiningnagazine.nl of per post.

6. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
Deining Magazine is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Deining Magazine en de abonnee
ii) een administratie bij te houden van alle abonnees en
iii) relevante mededelingen te doen over Deining Magazine
Deining Magazine respecteert de privacy van haar abonnees. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Deining Magazine neemt de gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de gesloten overeenkomsten, zoals de abonnementenadministratie. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om de abonnee op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen en zijn deze ook beschikbaar voor Post Special Interest – Deining.

De abonnee kan de eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kan contact opgenomen worden met Post Special Interest – Deining.

7. Aansprakelijkheid
Deining Magazine is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Deining Magazine is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Deining Magazine komt. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

Deining Magazine is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Deining Magazine gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, pandemieën, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Deining Magazine, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Deining Magazine, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Het is de abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Deining Magazine aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Deining Magazine en abonnee.

8. Overige bepalingen
Op deze abonnementsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden bij uitsluiting de bevoegde rechter.
Deze abonnementsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2020. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde voorwaarden.

Deining Magazine gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Privacy statement

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.