fbpx

Abonnementsvoorwaarden Deining Magazine

1. Algemeen

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op: alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot Deining Magazine, uitgegeven door Deining Media BV, De Harke 4 te Nes, Kamer van Koophandel nummer: 74100920.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Deining Magazine, deze voorwaarden te accepteren.

1.3. Deining Magazine garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze abonnementsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 . Deining Magazine is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van de titel waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.7 De abonnementsvoorwaarden van Deining Magazine zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:

Deining Magazine, De Harke 4, 8494 PD te Nes

en te raadplegen via de site www.deiningmagazine.nl.

1.8 Deining Magazine behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze abonnementsvoorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.9 Contact kan worden opgenomen via de volgende manieren: schriftelijk naar het bovengenoemde adres of via de mail aan: info@deiningmagazine.nl

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Een nieuw abonnement gaat in als de eerste levering van het tijdschrift heeft plaatsgevonden.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op Deining Magazine. Indien dit wel het geval is, wordt het abonnement aangegaan zonder recht op korting of welkomstgeschenk en betaalt men de normale reguliere prijs.

2.5 Deining Magazine is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1 Een proef- of kennismakingsabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en stopt daarna automatisch.

3.2 Een abonnement (zolang geen sprake is van een proef- of kennismakingsabonnement) wordt aangegaan voor de periode zoals in de aanbieding vermeld en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk 1 maand voor afloop van de eerste abonnementsperiode) – automatisch verlengd. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen uiterlijk 1 maand voor het einde van de termijn worden opgezegd. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van Deining Magazine.

3.3 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan per mail en schriftelijk. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van Deining Magazine.

3.4 Informatie over de looptijd van de 1e abonnementsperiode staat vermeld op uw acceptgiro of is op te vragen bij Deining Magazine.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of acceptgiro). De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatisch incasso of via acceptgiro en worden geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij Deining Magazine bekendstaat. De abonnementsprijzen worden gepubliceerd in het colofon van Deining Magazine.

4.2 Bij niet-tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Deining Magazine gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3 Bij beëindiging van het abonnement voor onbepaalde tijd voor het einde van de termijn waarvoor u het abonnementsgeld heeft betaald, heeft u recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigd bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag. Het te restitueren bedrag wordt uiterlijk 55 dagen na beëindiging van het abonnement automatisch bijgeschreven op het rekeningnummer van de abonnee dat bij Deining Magazine bekendstaat.

4.4 De abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.5 Een wijziging van de abonnementsprijs en/of aanverwante voorwaarden wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van Deining Magazine gepubliceerd.

5. Bezorging

5.1 Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met de Deining Magazine via het telefoonnummer in het colofon of per e-mail.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail aan info@deiningnagazine.nl, per post of via www.deiningmagazine.nl (Houd uw abonneenummer bij de hand).

6. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Deining Magazine is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om:

i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Deining Magazine en de abonnee

ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees en

iii) om relevante aanbiedingen te doen van Deining Magazine

Deining Magazine respecteert de privacy van haar abonnees. Deining Magazine heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Wij nemen de gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de gesloten overeenkomsten, zoals de abonnementenadministratie. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om de abonnee op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen en zijn deze ook beschikbaar voor Deining Media BV.

De abonnee kan de eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kan contact opgenomen worden met Deining Media BV.

7. Aansprakelijkheid

Deining Magazine is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Deining Magazine is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Deining Magazine komt. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

Deining Magazine is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Deining Magazine gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Deining Magazine, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Deining Magazine maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Deining Magazine aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Deining Magazine en abonnee.

10. Overige bepalingen

Op deze abonnementsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze Abonnementsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 juli 2019. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.